Handelsbetingelser

Generelle betingelser for brug af fishmania Webshop /Timefish

Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af Fishmania webshop’, (herefter ”Selskabet”) hjemmeside på fishmania webshop (“Hjemmesiden”). Ved at bruge og besøge Hjemmesiden accepterer du nedenstående betingelser og alle andre betingelser, der fremgår af eller henvises til Hjemmesiden. HVIS DU IKKE KAN ANERKENDE DISSE BETINGELSER, BEDES DU FORLADE SIDEN.

Rettigheder til Hjemmesiden

Navne- og varemærkerettigheder

Alle navne, logoer og varemærker på Hjemmesiden tilhører Selskabet, dennes associerede selskaber eller samarbejdspartnere og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Selskabet.

Hjemmesidens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører enten Selskabet eller Selskabets samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.

Kopiering, spredning og downloading

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Hjemmesiden eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i såvel civilretlige som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på Hjemmesiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Downloading og anden digital kopiering af Hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med Selskabet.

Bidrag fra brugerne

Alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages fra brugerne via Hjemmesiden, vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. Selskabet kan frit anvende sådant modtaget materiale, information mv., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf.

Selskabet har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Bestilling og betaling

Senest på tidspunktet for betaling for en pladsreservation på en fiskekutter skal eventuelle særlige vilkår accepteres ligesom den endelige pris skal oplyses førend betaling kan foretages. Beløbet vil først blive hævet såfremt den købte ydelse eller vare er leveret. Priser og eventuelle særlige vilkår er bestemt individuelt af hver kaptajn og Selskabet har ingen indflydelse herpå eller ansvar herfor.

Afbestilling

Der er særlige vilkår på den enkelte fiskekutter, som regulerer mulighederne for afbestilling.

Der er ingen fortrydelsesret på køb af fiskekort. 

Hvis de særlige vilkår giver mulighed for afbestilling, skal disse ske via skriftlig henvendelse til os på mail@fishmania.dk eller via telefon på 40148739. Husk at angive bestillingsnummer og e-mailadresse ved skriftlig afbestilling. Selskabet vil bestræbe sig på at tilbageføre det betalte beløb inden for 7 arbejdsdage efter afbestillingen er modtaget.

Ansvarsfraskrivelse

Selskabet og Hjemmesiden fungerer som selvstændigt mellemled til at etablere bindende aftaler mellem fiskere og kaptajner på fiskekuttere. Selskabet trækker kun penge fra købere såfremt den købte ydelse er leveret.

Information på Hjemmesiden gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Selskabet er derudover til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af Hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenesteydelser og produkter.

Ved kommunikation mellem Selskabet og brugerne uden brug af digitale signaturer er Selskabet uden ansvar, hvis informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller hvis uvedkommende opnår adgang hertil.

Hvis der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Selskabet for indholdet af den side, der linkes til.

Erstatningsansvar

Selskabet kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Hjemmeside eller kaptajners handlinger eller undladelser, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller andet direkte eller indirekte tab.

Brugeren accepterer, at Hjemmesiden udelukkende må anvendes til retmæssige formål, og at det ikke er tilladt at fortage sig noget, der kan skade Hjemmesiden, herunder tilføje eller fjerne noget fra Hjemmesiden eller forsøge at få adgang til dele af Hjemmesiden, der ikke er tiltænkt den pågældende bruger. Brugeren må ikke anvende Hjemmesiden på en måde, der er i strid med tredjemands rettigheder.

Hverken fiskere eller kaptajner er omfattet af Selskabets forsikring. Selskabet anbefaler derfor at alle fiskere selv tegner behørig ulykkesforsikring og alle kaptajner selv tegner behørig ansvarsforsikring.

Klager

Eventuelle klager over en fisketur skal rettes til den pågældende fiskesø. Selskabet kan bistå med kontakten til fiskesøen hvilket dog ikke på nogen måde inddrager Selskabet i aftalen som er indgået mellem lystfisker og fiskesø.

Personoplysninger

Selskabets behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Brugere kan kontakte Selskabet, hvis de ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dem, eller hvis brugerne ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret. Vi anbefaler endvidere at læse vores persondatapolitik.

Andet

Brugernavn og password

Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og password fortroligt og må således ikke udlevere det til andre.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til Hjemmesiden uden et lovligt brugernavn og password.

Lukning af konto

Selskabet forbeholder sig retten til permanent eller midlertidigt at spærre en brugerkonto ved overtrædelse af nærværende generelle betingelser.

Ændring af betingelser

Selskabet har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. Selskabet forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på Hjemmesiden, samt at nedlægge Hjemmesiden.

Ugyldighed

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

Lovvalg og værneting

Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist, der måtte opstå på baggrund af brugen af Hjemmesiden. Dog finder dansk rets internationale privatretlige regler ikke anvendelse.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Hjemmesiden, skal afgøres ved de danske domstole.

Særlige vilkår for fiskesøer og øvrige udbydere af ydelser på Fishmania.dk webshop platform

Ved at tilmelde dig og anvende Fishmania.dk (herefter ”Selskabet”) som udbyder accepterer du nedenstående særbetingelser for udbydere og de til enhver tid gældende generelle betingelser for brug af fishtrip.co.

Særlige Vilkår

Hvis udbyderen har særlige vilkår for afbestilling af pladsreservation eller kræver et gebyr ved udeblivelse, som afviger fra Selskabets standardbetingelser, påhviler det udbyderen tydeligt at gøre opmærksom på disse særvilkår i forbindelse med udbud af ydelserne på platformen.

Selskabet forbeholder sig retten til at indgå i dialog med en udbyder som fremsætter urimelige eller på anden vis ikke-proportionelle vilkår.

Selskabet kan, uden grund, slette ydelser som udbydes på platformen såfremt Selskabet vurderer at de udbudte ydelser ikke lever op til Selskabets krav til udbud eller Selskabets platform, ideologi og forretningskoncept i øvrigt. En udbyder, hvis ydelser bliver slettet fra platformen, vil blive varslet inden sletning, medmindre sletningen er nødvendig for at beskytte Selskabets, udbyderens selv, andre udbyderes eller forbrugernes interesser.

En udbyders egne særvilkår kan ikke ændre på Selskabets ret til administrationsgebyr.

Administrationsgebyr

Selskabet pålægger et administrationsgebyr på 20% på alle ydelser som sælges via fishmania.dk I særlige omstændigheder er administrationsgebyret individuelt reguleret efter aftale med udbyder.

Alle priser som oplyses på fishtrip.co er den endelige pris rettet mod forbrugeren, hvori administrationsgebyret er indregnet. Hvis en udbyder angiver en pris på DKK 200,- pr. plads vil pladsen blive udbudt på fishmania.dk til samme pris. Her vil 20% svare til DKK 30,- og dermed udgøre administrationsgebyret. Udbyderen har ret til at tilsvarende hæve sine priser med eksempelvis 20%.

Administrationsgebyret kan aldrig være mindre end DKK 20,-.

Afregning

Selskabet vil senest fem (5) hverdage efter afholdelse af en udbudt fiskeydelse foretage afregning med udbyderen ved at foretage kontant bankoverførsel af det bruttobeløb, som blev oplyst af udbyderen i forbindelse med udbud af ydelsen.

Udbyderen kan på intet tidspunkt få ret til eller andel i det pålagte administrationsgebyr, jf. ovenfor, som tilgår Selskabet fuldt og endeligt.

Selskabet forbeholder sig retten til at foretage modregning i udbetalte beløb.

Forsikring

Det påhviler udbydere at tegne behørig forsikring. Selskabet er erstatnings- og ansvarsfri i enhver sammenhæng.

Partnerskab

Udbyder og Selskabet indgår ikke i et partnerskab eller på er på nogen måde juridisk forbundet andet end som almindelige kontraktparter. Dog gælder en sædvanlig loyalitetspligt for parterne til at honorere nærværende aftale, herunder ved ikke at underminere hinandens forretning.

Markedsføring

Udbydere kan anvende Selskabets navn og logo, samt andet offentliggjort markedsføringsmateriale fra Selskabet, til at udbrede kendskabet til Selskabet og udbyderen selv.

Al markedsføring på digitale medier, hvori Selskabets navn og logo anvendes, skal godkendes af Selskabet før offentliggørelse heraf kan tillades.

Tvist

Tvister som måtte opstå mellem en udbyder og en forbruger er Selskabet uvedkommende. Selskabet bistår alene med at etablere kontakten mellem parterne, men kan ikke inddrages i eventuelle tvistemål.